Abridnarrif

Yaƹqub

Ṯabrat n Arrasul Yaƹqub ɣar Ȓmuminin

Ṯabrat n Yaƹqub issawar x ubriḏ itawin ɣar Arebbi ḏ mammec ɣa nuyur ḏeg ubriḏ n Arebbi. Lʼiman nneɣ aḏ iseḍhar ȓexḏayem ṯiṣebḥanin minzi lʼiman bȓa ȓexḏayem itiȓi immuṯ.