Abridnarrif

اَمزْوَارُو

نترحَّب زَّايْوم غَار لْمَوْقِع نْوم إِي نݣَّا حِمَا اَذ تِيڒِي يج ن ثُوذَارْث ذ تَاصبْحَانت غَار مَارَّا يرِيفِين مَانِي مَا دْجَان۔ اَ نِيڒِي نْفَارح مڒَا ثُوذْفم غَار مَارَّا يمُوشَان ن لْمَوْقِع-يَا۔ نْتمنَّا اَذ تْسعْذُوم يج ن ڒْوقْث ذ تَاصبْحَانْت ذِي ثْغِيرَا ذ وسْڒَاو ن وَاوَاڒ ن أَرَبِّي۔ ثْزمّْرم اَذَانغ تَارِيم مڒَا ثخْسم اَذ تسّقْسَام خ شَان ڒْحَاجث إِ ثغْرِيم نِغ ثسْڒِيم-اَس ذݣ ومْشَان-اَ۔


يَعْقُوب

أَيث-كُوْرِينْث 2

يعِيبْرَانِيْين

أَيث-ؤُفَسُوْس

ئج ن ورْيَاز يوْضَا ذِي ثسْرَافْث

أَبْرِيذ ن ڒمْحِبّث

أَ نُوْيُوْرث أَ نْمُوْن ذݣ وبْرِيذ ن أَربِّي. . .